Algemene voorwaarden Gault&Millau voor verkoop op afstand

v1 dd 3-11-2018 09:55:53

1. Contactgegevens

Resengo NV
Junostraat 21
BE-2600 Berchem
BTW-nummer: BE 0479.650.944
Hierna “Resengo NV” genoemd.

2. Inhoud en kader van de overeenkomst

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de Klant en Resengo NV via de website www.gaultmillau.be. Deze overeenkomst bestaat uit de aankoop van de Gault&Millau Discovery Cheque.

2.2  Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

2.3  De Klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door te klikken op de link op de website www.gaultmillau.be of in de reserverings- en bestelschermen. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die ongewijzigd door de Klant kan worden opgeslagen en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het online aankoopproces wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.

3. De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

3.1  Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een reservering bevestigt en/of produkten in het winkelmandje van de webshop plaatst. De overeenkomst gaat in van het moment dat de Klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of reservering definitief bevestigt.

3.2  De producten en diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, in de webshop zelf of op www.gaultmillau.be, om de Klant een correcte beoordeling van het product of de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het product die hij via het Internet wenst aan te kopen, is het aan de Klant om zich bij Resengo NV hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de aankoop.

3.3  Prijzen weergegeven op de website www.gaultmillau.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Resengo NV niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4. Bedenktijd en herroepingsrecht

4.1  De Klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een aankoop voor niet-beroepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De Klant hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen.

4.2  In de volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:


In concreto betekent dat dat bij een aankoop op afstand van de Gault&Millau Discovery Cheque, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in de volgende gevallen:

4.3  Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn, schriftelijk richten aan Resengo NV, BE-2600 Berchem of via info@gaultmillau.be

4.3  Indien de aankoop een cadeaubon betrof, dan zal deze bij herroeping geblokkeerd worden. De Klant verbindt zich er toe deze bon(nen) te vernietigen en niet meer in omloop te brengen. Het in omloop brengen van geblokkeerde bonnen wordt als een strafbaar feit beschouwd.

5. Specifieke bepalingen voor de Gault&Millau Discovery Cheque

5.1  De Gault&Millau Discovery Cheque wordt exclusief door Resengo NV (BE 0479.650.944) uitgegeven onder licentie van Gault Millau Benelux (BE 0480.054.384). Hierin is Resengo NV de enige aansprakelijke partij. Gault Millau Benelux is op geen enkel moment betrokken bij de verkoop noch financiële afhandeling van de Gault&Millau Discovery Cheque.

5.2  De Gault&Millau Discovery Cheque wordt na betaling aangeleverd in de vorm van een PDF. De Klant is mede verantwoordelijk dat deze PDF slechts éénmaal afgedrukt en derhalve aangeboden wordt bij de deelnemende restaurants. In geval van poging tot fraude zal de Klant die de cheque heeft aangekocht mede verantwoordelijk worden gesteld.
Elke Gault&Millau Discovery Cheque wordt op het moment van aanbieden digitaal gecontroleerd en afgewaardeerd door het ontvangende restaurant.

5.3  Een Gault&Millau Discovery Cheque heeft een geldigheid van 1 jaar, startend vanaf de dag van aankoop. Deze kan éénmalig verlengd worden met maximaal 3 maanden door een mail te sturen naar support@gaultmillau-discovery.com met vermelding van het chequenummer inclusief verificatiecode. Voor deze verlenging zal een administratieve kost van € 15 worden aangerekend.

5.4  De aangerekende administratiekosten dekken de volledige kosten voor de administratieve afhandeling van de Gault&Millau Discovery Cheque: licenties en onderhoud van de systemen, afhandelen van de betalingen, facturatie, uitbetalingen naar de ontvangende restaurants. De waarde van de cheque zelf wordt dan ook 100% uitbetaald naar het restaurant waar de cheque wordt uitgegeven.

6. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

6.1  Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

6.2  Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

6.3  De Klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, ook al is dit in opdracht van iemand anders, zal door Resengo NV aansprakelijk gesteld worden.