Algemene privacy voorwaarden

v1 dd 15-5-2018 09:08:24

1. Introductie

Dit privacybeleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of de gegevens worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

2. Wie zijn we?

Resengo NV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Junostraat 21 BE-2600 Berchem, met KBO nummer: BE 0479.650.944 .

U kan ons contacteren via volgende algemene coŲrdinaten:
Tel: +32 3 547 02 10
Mail : events@mail.resengo.com

Wij hebben een Functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld binnen onze organisatie, die zich bezighoudt met alle privacykwesties. U kan deze persoon bereiken via de volgende coŲrdinaten: privacy@resengo.com

3. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Voornaam, naam, e-mail, telefoon
Deze gegevens vragen wij uit contractuele noodzaak voor het correct vastleggen van uw reservering of aankoop en om u te contacteren in verband met uw reservering of aankoop wanneer nodig. U zal per e-mail en mogelijk per SMS ook een bevestiging en herinnering(en) voor uw reservering of aankoop ontvangen. Nadat u bij ons geweest bent of uw product ontvangen heeft versturen we u mogelijk een e-mail om uw mening te vragen over uw bezoek of ervaring met onze producten.
Indien u ons hiervoor daarnaast uw expliciete toestemming geeft d.m.v. een inschrijving op de nieuwsbrief zal uw e-mailadres ook gebruikt worden om u via e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten en acties. U kan zich echter op eender welk moment opnieuw uitschrijven.

IP-Adres
Uw IP-adres wordt geregistreerd op het moment dat u een reservering maakt of een order plaatst. Dit wordt enerzijds gebruikt om uw locatie (land) te bepalen en zo de content van de reserverings- of aankoopflow aan te passen.
Anderzijds wordt het IP-adres geregistreerd bij de reservering of aankoop om fraude te voorkomen. Wij identificeren u niet op basis van IP-adres.

Geboortedatum
Uw geboortedatum wordt facultatief gevraagd. Daarmee geeft u ons de toestemming u een speciaal aanbod te doen voor uw verjaardag en u een persoonlijkere behandeling te bieden.
Uw leeftijd kan ook geanonimiseerd gebruikt worden voor statistische doeleinden.

Adresgegevens
Deze gegevens vragen wij uit contractuele noodzaak gezien deze nodig zijn voor eventuele facturatie - enkel wanneer deze van toepassing is zoals aangegeven in onze Algemene Voorwaarden dewelke u aanvaardt bij het maken van een reservering.
Uw postcode kan ook geanonimiseerd gebruikt worden voor statistische doeleinden.

4. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciŽle bedoelingen.

De enige wijzes waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

- Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens zoals bv. in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;

- Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven, zie 5. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?

5. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?

Wij doen beroep op onderstaande derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. We zorgen ervoor dat elk van deze derden dit privacybeleid ook naleven.

Resengo
Wij maken gebruik van het systeem van www.resengo.com als hoofdsysteem voor het beheer van onze reserverings- en online ordergegevens.
Resengo zal uw persoonsgegevens op geen enkele manier gebruiken voor commerciŽle of andere doeleinden zonder uw duidelijke toestemming dewelke u enkel kan geven op het Resengo-platform zelf. Door enkel te reserveren of een aankoop te doen bij ons geeft u hiervoor dus nooit expliciet de toestemming.
Wanneer u reserveert of een order plaatst zal er voor u een passief profiel gecreŽerd worden op het Resengo-platform. Dit om een matching op basis van e-mailadres te kunnen uitvoeren met de reeds bestaande profielen in de databank om dubbele registraties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke reserveringen en bestellingen op uw eigen naam gegroepeerd worden.
Indien u uw reservering of order niet voltooit, wordt uw e-mailadres tijdelijk opgeslagen om u de mogelijkheid te geven uw reservering of order alsnog af te werken. Op dat moment wordt uw e-mailadres enkel binnen het Resengo-platform opgeslagen en dus ook niet gecommuniceerd naar ons.
Wanneer u uw gegevens telefonisch aan ons doorgeeft zullen wij deze manueel in het Resengo-platform invoeren en zal er eveneens een matching gedaan worden op basis van het e-mailadres, de combinatie van achternaam en geboortedatum (indien u uw geboortedatum heeft doorgegeven) of mobiele telefoonnummer.
Wanneer u in de reserveringsflow gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om vrienden uit te nodigen, zal u eerst gevraagd worden uw passief profiel te activeren op het Resengo-platform conform het aldaar geldende privacybeleid.
Resengo geeft nooit persoonsgegevens door aan derden met commerciŽle doeleinden. Resengo doet ook niet aan direct marketing (commerciŽle mailings ev. op basis van profiling) met uw persoonsgegevens zonder dat u hiervoor uw expliciete toestemming geeft. U kan deze toestemming ook steeds weer herroepen eens u deze gegeven zou hebben.
Momenteel bestaat de mogelijkheid om uw gegevens te laten profilen op Resengo nog niet en kan u er dus ook nog geen toestemming voor geven. Indien dit in de toekomst wijzigt, zal u derhalve om uw toestemming kunnen verzocht worden.

Ingenico/Mollie
Voor het verwerken van online betalingen maken wij gebruik van Ingenico en Mollie, afhankelijk van de betaalwijze. Zodra u online gaat betalen voor een order worden de gegevens van een order en uw basiscontactgegevens doorgegeven aan Ingenico. De basisgegevens die worden doorgegeven zal u onmiddellijk kunnen zien en ook aanpassen op het moment dat u de betaling effectief gaat uitvoeren.
Bij Mollie wordt enkel een referentie van de betaling en het bedrag doorgegeven en een unieke numerieke referentie naar uw Resengo-account.
Wij krijgen van Ingenico/Mollie geen bruikbare informatie terug over uw betaling buiten het feit of deze gelukt is of niet. Op geen enkel moment krijgen wij uw creditcardgegevens in bruikbare vorm en deze worden dus ook niet door ons bewaard.

6. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Reserveringsgegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens gekoppeld aan een reservering (zoals contactgegevens), worden bij ons 2 jaar bewaard.

Eventueel bewaren wij persoonsgegevens langer indien dat noodzakelijk is, zoals in het geval waarbij u zich inschreef op de nieuwsbrief en wij uw e-mailadres langer dienen bij te houden.
U heeft steeds het recht uw gegevens sneller te laten verwijderen (zie 8. Welke rechten heeft u?), tenzij u openstaande reserveringen heeft bij ons.

Uw contactgegevens worden bij ons altijd bewaard aangezien we de wettelijke verplichting hebben een alumni-register bij te houden.

7. Van welke cookies maken wij gebruik?

De cookies die gebruikt worden zijn enkel functionele cookies en analytische cookies voor het optimaliseren van het gebruik van de toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde tracking cookies om u te identificeren en content van deze of andere pagina aan uw profiel aan te passen.
Bepaalde cookies vervallen bij het afsluiten van uw sessie. Andere cookies blijven actief, doch maximaal 2 jaar.

Resengo
Garandeert de goede werking van Resengo (bv. het onthouden van de taalvoorkeur van een gebruiker, onthouden of u ingelogd bent)

Google analytics
Google Analytics verzamelt geaonimiseerde gegevens over het gebruik van Resengo met als doel de werking te kunnen verbeteren.

Hotjar
Hotjar verzamelt gegevens over het gebruik van Resengo met als doel de gebruiksvriendelijkheid te kunnen verbeteren.

Application insights
Application insights verzamelt gegevens over de performantie van Resengo met als doel deze te kunnen verbeteren.

Facebook
Wanneer u aanmeldt met Facebook plaatst Facebook een cookie om uw sessie te onthouden.

Userflow
Userflow wordt gebruikt om bezoekers te begeleiden in hun acties binnen Resengo. Gegevens worden verzameld om de navigatie en gebruikservaring te optimaliseren.

8. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.

- Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook Ė in bepaalde gevallen Ė het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.

- De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.

- Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

- Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.

- Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be

9. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Voor al uw vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens, gelieve deze steeds enkel en alleen per e-mail te communiceren naar het e-mailadres events@mail.resengo.com.
Uw vraag zal steeds binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen behandeld worden.